روز جهانی آموزش؛ زمینه آموزش رایگان برای شماری دختران در مکاتب خانگی فراهم شده است

با آنکه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب‌ها و پوهنتون‌ها به گونۀ رسمی در افغانستان ممنوع است، اما یک حلقه کوچک تلاش می‌کنند تا با تاسیس مکتب خانه‌گی و خدمات آموزشی آنلاین به دختران محروم از آموزش در افغانستان کمک کنند.