محدودیت بر آموزش زنان و تلاش پرستو و راحله

«هیچ ‌کسی جلو آموزش دختران را گرفته نمی‌تواند»

شماری از زنان در کابل با راه‌اندازی یک مرکز آموزشی، تلاش دارند برای دختران زمینه آموزش را فراهم کنند. پرستو، همراه ۲۰ آموزگار، ا چند مدت به این‌سو صنف‌های آموزشی رایگان برای دختران و صنف‌های سواد‌آموزی برای زنان برگزار می‌کنند. آن‌ها مرکز آموزشی خود را به نام سرک (با الفبای پشتو و به معنای روشنایی آفتاب در صبح وقت) نام گذاشته‌اند. در مرکز آموزشی سرک مضامین ساینسی، اجتماعی و دینی
برای دختران و کتاب‌های سوادآموزی برای زنان تدریس ‌می‌شود.
محدودیت بر آموزش زنان و تلاش پرستو و راحله؛ «هیچ ‌کسی جلو آموزش دختران را گرفته نمی‌تواند» – روزنامه ۸صبح (8am.af)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *